HOLLANDIAI  MAGYAR  SZÖVETSÉG
P.O. Box 178, 3500 AD Utrecht, Hollandia
E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com


 
HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 

42. TANULMÁNYI NAPOK 

SAJTÓNYILATKOZAT


A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 2001. szeptember 6. és 9. között Elspeet-ben, Hollandiában rendezte meg hagyományos évi Tanulmányi Napjait. A Tanulmányi Napok összefoglaló címe volt:

MAGYAR IFJÚSÁG WORLD-WIDE.

A Kör a Tanulmányi Napok keretében szeptember 8-án EMLÉKÜNNEPÉLYT rendezett fennállása 50 éves jubileuma alkalmából.

Örömmel közöljük, hogy a konferencián 13 országból összesen 140 résztvevô volt jelen.

A Tanulmányi Napok alapgondolata szerint a harmadik évezred kezdetén a világ új berendezkedésének körvonalai világosan kivehetôk. Erre döntô hatással van az információs technológiai forradalom. A változások egyik fontos eredményeként az intellektuális tôke vált korunk értékképzésének meghatározó tényezôjévé. Azok a népek, melyek ezzel rendelkeznek, most jó pozícióban vannak. Az információs társadalom határtalan. A területileg széttagolt magyarság ennek aktív része. Ez a fejlôdés is elôsegíti az egész földgömböt átfogó együttműködés elôállását. A magyar ifjúság elôtt, bárhol is éljen a világon, nagy lehetôségek nyílnak meg. Ebben a folyamatban fontos történelmünkben kikristályosodott értékvilágunk iránytűje. A Tanulmányi Napok ezen gondolatok jegyében álltak.

A konferencia megnyitása után Tóth Miklós, elnök megemlékezett a Kör egy évvel ezelôtt, röviddel az elôzô Tanulmányi Napok után váratlanul elhúnyt, szeretett volt elnökérôl, Bohus Bélá-ról, és Mészöly Miklós-ról, a Kör régi barátjáról, aki a Tanulmányi Napokon tartott elôadásai mellett nehéz idôkben tanácsokkal látta el a Kört. A jelenlevôk felállva emlékeztek meg róluk.

Farkas Flórián (Hága) bevezetôjében az említett alapgondolatot kifejtette és kiemelte a magyarság lehetôségeit a most kialakuló világrendben. Szerinte ha Szent István ma élne, egy multinacionális vállalat vezérigazgatója lenne.

Laki László (Budapest) 'A magyar ifjúság helyzete az ezredfordulón' címmel a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 'Ifjúság 2000' című, a Központi Statisztikai Hivatal által végrehajtott szociológiai felmérésének eredményeit ismertette és méltatta.

Péli Gábor (Groningen) a mai változó Magyarországról adott képet holland egyetemista szemmel rövid összehasonlítást is adván a magyar és a holland közoktatás között.

Papp Tibor (Párizs) ´Új formák, új médiák a magyar irodalomban´ címmel nyújtott nagyon részletesen dokumentált áttekintést a magyar irodalom modern fejlôdésérôl.

Fábri István (Budapest) a Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeirôl a Márton Áron Szakkollégium, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete és a Teleki László Intézet együttműködésével létrejött felmérés (Magyarországon kívüli) adatait ismertette és méltatta.

Kunos József (Budapest) a fiatal magyar értelmiség értékvilágáról és értékrendjérôl beszélt, amelynek keretében kitért a gazdasági értékekre és Közép-Európa lehetôségeire és érdekeire.

Némethy Kesserű Judit (New York) Dél-Amerika magyar származású ifjúságáról (tegnap és ma) adott képet, melyben különös figyelmet szentelt Argentínának, Brazíliának és Venezuelának.

Farkas Flórián (Hága) 'A magyarság egy transznacionális gazdasági világrendszerben' cím alatt ecsetelte a világ nemzetközi integrálódását és a globális összjáték kialakulását. Ebben a magyarság számára nagy lehetôségeket lát. Kiemelte a magyarság s különösen a magyar ifjúság nemzetközi versenyképességét és a magyarságnak a Szent István óta ismert több-nemzetiségű együttműködésre beállított kultúrvilágát, amely a kialakuló globális világban megtermi gyümölcseit.

Balázs Imre József (Kolozsvár) a fiatal magyar irodalom sikertörténetérôl a kilencvenes években adott alapos dokumentációra támaszkodó, szövegekkel illusztrált áttekintést.

A Mikes Kör ´Magyar Irodalmi Figyelô´ irodalmi díját Határ Gyôzô (London) Szepesi Attilá-nak (Budapest) ítélte oda ékes laudációban. A laudátor egészségi állapota következtében nem lehetett jelen és így elôadása videószalagról került levetítésre. - Az elôadás elôtt Czigány Lóránt (London) nyújtott történelmi áttekintést a 'Magyar Irodalmi Figyelô' eddigi útjáról kitekintve a jövendôre is.

Bálint András színművész, a Budapesti Radnóti Színház igazgatója 'Ami a Márai Napló-ból kimaradt' című monológját a művész hirtelen súlyos megbetegedése következtében nem adhatta elô személyesen. Elôadása szövegét Németh Gábor (Heerlen) és az ahhoz tartozó költészeti illusztrációkat Tóth Z. László (Riemst) olvasta fel. - A bemutató elôtt Alföldy Mária (Amszterdam), Márai regényeinek holland fordítója tartott bevezetôt kitérve a fordítással kapcsolatos kérdésekre is.

A hagyományos Irodalmi Est-en írásaiból felolvasott: Balázs Imre József, Budavári Gábor, Karátson Endre, Kibédi Varga Áron, Papp Tibor, Sárközi Mátyás, Tóth Z. László, Zeke Gyula. Gergely Edit - aki a Tanulmányi Napokra szándékától eltérôen nem tudott eljönni Gyergyószentmiklósról - egy költeményét Kónya Melinda olvasta fel. Alföldy Mária székely népballadákat énekelt.

JUBILEUMI EMLÉKÜNNEPÉLY

Szeptember 8-án, délután került sor a Kör 50 éves fennállásának megünneplésére, amelyre számos Mikes-tag, érdeklôdô és jóbarát jött el.

Tóth Miklós, elnök beszédéhez mottóként középkori templomok harangjai ismert köriratát választotta: VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO (Az élôket hívom, a halottakat elsiratom, a villámokat megtöröm) ebben látván egyben a Kör feladatának sommás összefoglalását is. Megemlékezünk azokról, akik az elmúlt 50 év alatt elhagytak bennünket, többek közt a Kör volt elnökeirôl, Zádor Alajos-ról, Binecz Károly-ról, Bohus Bélá-ról, volt tagjairól, Németh Sándor-ról, Bóné Gyulá-ról, Lindenmayer Arisztid-rôl, Moór Albert-ról, Dékány Károly-ról, Prágayné Bakay Évá-ról, továbbá barátairól, Cs. Szabó László-ról, Szabó Zoltán-ról, Kerényi Károly-ról, Siklós István-ról, Thinsz Gézá-ról, Botos Tibor-ról és másokról, akik a Kör munkájában bel- és külföldön aktívan résztvettek. Az említett nevek csak példaként szolgálnak, mert nem is lehet itt mindenkit említeni. Minket - a Biblia szavával – "a tanúk nagy felhôje kísér". Ez kötelez arra, hogy tovább menjünk utunkon. - 'A Mikes perspektívái' címmel tartott bevezetôjében rövid áttekintést adott a Kör múltjáról, független 'nyugat-európai' vonalvezetésérôl és jövô feladatairól. Említette, hogy a Mikes Kör gyökerei a két világháború közötti magyar világba nyúlnak le. Egyben felhívta a figyelmet bölcseleti rendszerek alapvetô szerepére egy-egy nép gondolkodása kialakulásában - mint pl. Descartes a francia, Locke és Hume az angol, Kant, Hegel és a német idealizmus filozófusai a német gondolatvilág szerkezetében. Ebbôl a szempontból a magyar kultúrvilág és abban a Mikes Kör számára jelentôsnek tekintette a Kolozsvári Filozófiai Iskolát. Ennek az önálló magyar bölcseleti iskolának a képviselôiként említjük most Böhm Károlyt, Bartók Györgyöt és (id.) Kibédi Varga Sándort, aki (utóbbi) a múltban az évközi összejöveteleken több elôadást tartott és ilymódon hozzájárult a Kör szellemi arculatának kialakításához. - A Mikes Kör igyekszik együttműködést létrehozni a magyar kultúrvilág gócpontjaival mind a Kárpát-medencében mind azon kívül szerte a világon és velük nyugat-európai központú munkát kiépíteni a magyar kultúrvilág egészében. Etéren az Internet fontos szerepet játszik, de ehhez személyes kapcsolat is szükséges.

Gergely András, Magyarország hollandiai nagykövete felolvasta Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatala elnökének üdvözlô levelét ahhoz a maga jókívánságait is fűzvén. Ezért ehelyütt is köszönetet mondunk.

Karátson Endre (Párizs) '(Öreg) vitézek, mi lehet szebb dolog a végeknél?' címmel tartott ünnepi beszédében a Mikes Kör és abban különösen a Tanulmányi Napok múltjára tekintett vissza. Kiemelte a 'nyugati végek' fontos szerepét a magyar kultúra egészében, mert "a végekre, a végek nyitottságára szüksége van minden kultúrának, amelyik nem akar betokosodni, kiszáradni". A jövôben "az öreg vitézeknek feltett kérdésre lehet, hogy hovatovább a fiatalok felelnek". A jövôre fontosnak tekinti: "A Központtól való függetlenséget. A Nyugat természetes közelségét. Az elit igényt. A ragaszkodást a magyarsághoz, a magyar nyelvhez."

'Néhány szó a kezdetekrôl' cím alatt Tüski István (Utrecht), Prágay Dezsô (München) és Kibédi Varga Áron (Amszterdam) szólt. Tüski István 'gondolta ki' és hozta létre 1951-ben a Kör elsô találkozóját. Felkérésére a Kör jelenlevô alapító tagjai felálltak ülôhelyükrôl. Prágay Dezsô vetette fel 1956-ban a Tanulmányi Napok gondolatát és ô szervezte meg - Németh Sándorral együtt - az elsô konferenciát 1959-ben Doornban. Kibédi Varga Áron az elsô tevékenységek emberi oldalát világította meg.

´Néhány szó a jövôrôl´ cím alatt Farkas Flórián bemutatta a MIKES INTERNATIONAL-t, amely idôszaki folyóirat formájában mint független - többnyelvű - magyar szellemi fórum jelenik meg a közeljövôben az Interneten a hasonló nevű (a hágai cégjegyzékben bejegyzett) alapítvány kiadásában. Célja - a Mikes Kör szellemében - írások közzététele, eszmecserére való lehetôség nyújtása, továbbá más publikációk kiadása. Az alapítvány mint kiadó funkcionál. Megegyezés történt az Országos Széchenyi Könyvtárral, hogy a 'Mikes International' folyóirat és annak további publikációi ott megôrzésre kerülnek. Az ezévi Tanulmányi Napok anyaga rövidesen a Mikes International keretében kiadásra kerül. (Itt is említjük a Hollandiai Magyar Szövetség honlapjának címét: http://www.geocities.com/federatio. Ezen belül megtalálhatók a Mikes Kelemen Körre - és a jövendôben a ´Mikes International´-re - vonatkozó adatok.)

Ezután Bally-Fettich Mária (hegedű) és Bally György (gordonka) (Soest) Székely Zoltán Hollandiában komponált 'Polyphon et Homophon' című zenedarabját mutatta be nagy sikerrel.

Az ünnepi program folytatódott a 'Számadás – Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1951-2001' című, a Kalligram kiadónál, Pozsonyban kiadott jubileumi kötet (ISBN 80-7149-417-8) bemutatásával. A szerkesztôbizottság tagjai: Kibédi Varga Áron, Kónya Melinda és Piri Zoltán. A kötet 305 oldalán Lászlóffy Aladár-nak a Kör volt elnökének, Bohus Bélának-nak szentelt 'In Memoriam'-ja után Krasznahorkai László, Cselényi László, Karátson Endre, Kodolányi Gyula, Rába György, Kukorelly Endre, Kabdebó Lóránt, a Mikes 'Magyar Irodalmi Figyelô' koszorúzottjai 'Szépliteratúrai Ajándék' fejezetcím alatt csokorba fogott írásai olvashatók. Az 'Emlékezések' című fejezetben Tüski István, Gyermek István, Kibédi Varga Áron, Tóth Z. László, Prágay Dezsô, Határ Gyôzô, Czigány Lóránt, Péter László, Karátson Endre, Thinsz Géza, Nagy Pál, Papp Tibor, Tánczos Ottó, Molnár Kálmán, Bally György, Budavári Gábor, Thomka Beáta és Végel László gondolatait olvashatjuk. 'A Mikes Kelemen Kör történelmi áttekintése' című fejezet Tóth Miklós és Gaál Enikô írásait tartalmazza. A kötetet mellékletek zárják.

A programot fogadás zárta be a nagy számban megjelent Mikes-tagok, barátok és ismerôsök számára. Ezután következett az ünnepi vacsora, amelyen felolvasásra került a Magyar Írószövetség és az Anyanyelvi Konferencia nevében Pomogáts Béla levele e szervezetek és az ô személyes jókívánságaival. Fazekas Tiborc (Hamburg) jókívánságaihoz a Magyar Írószövetség könyvadományát csatolta. Felolvasásra került Molnár József (München) levele, aki a Körben több elôadást tartott és akinek a Kör mindig hálás marad, mert nehéz idôkben az ÚJ LÁTÓHATÁR címlistáján elküldte a Tanulmányi Napok meghívóit. A KMÉM-Pax Romana nevében Budavári Gábor (Hága), az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem nevében Szöllôsy Pál (Zürich) üdvözlô beszéde hangzott el. Személyes emlékeket idézett fel Ritterné Matyófalvi Judit, Csáforda Mónika, Tánczos Ottó és Vígh Gyula. - A vacsora után az ünneplô közönség még sokáig együtt maradt.

A szokás szerinti vasárnap délelôtti záróelôadást Amadeo Di Francesco (Nápoly) tartotta 'Magyar műveltség, magyar diaszpóra, olasz szemmel' címmel. Elôadásában többek között áttekintést adott az olaszországi magyar egyetemi oktatásról. Az elôadást élénk eszmecsere követte.

A Tanulmányi Napok alatt Bruningné Patai Csöppi és Vargáné Radnóti Erzsébet kerámia alkotásaikat állították ki.

Tóth Miklós, elnök zárószavaiban a jelenlevôk jókívánságait fejezte ki Kemenes Géfin László-nak, aki 2000. október 23-a alkalmából a JÓZSEF ATTILA-DÍJAT kapta. Megköszönte a jelenlevôk részvételét a gondolatcserében. Közölte, hogy 2002-ben a Tanulmányi Napok szintén Elspeetben lesznek szeptember 5. és 8. között. A témához ajánlatokat szívesen fogad a vezetôség. Megemlítette, hogy a részvételi költségek a felemelt árak következtében elôreláthatólag magasabbak lesznek mint ezévben.

A szokás szerint a Tanulmányi Napok közös ebéddel zárultak.

A 'Kisebbségi Diák-alapba' befolyt adományokból lehetôvé vált Kovács Szabolcs és Ferenczi Réka részvétele Erdélybôl és Móricz Árpád részvétele a Délvidékrôl. Nagy örömünkre szolgált az így velük elôállt eszmecsere. Erdélyi barátaink faragott Erdély-címert ajándékoztak a Körnek, amelyért itt is köszönetet mondunk. Reméljük, hogy ezt a szolgálatot az utódállamokban élô barátaink felé a jövendôben is folytathatjuk.

A vezetôség köszönetet mond a Stichting RK. Zielzorg voor Hongaren in Nederland (Hollandiai r. kath. Lelkigondozó Szolgálat) vezetôségének, hogy adományával lehetôvé tette Hollandiában tanuló magyar diákok részvételét a Tanulmányi Napokon.

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör-t 1951-ben alapították holland egyetemeken tanuló magyar egyetemi hallgatók. A Kör évenkénti Tanulmányi Napjait 1959 óta szervezi meg Hollandiában. Ezeken a magyar szellemi élet számos jeles képviselôje aktív részvételével Európa és a világ minden tájáról egy-egy jelentôs, a magyarságot (is) érintô általános jellegű kérdéssel foglalkoznak a jelenlevôk. Az elhangzott elôadások egy része gyűjteményes kötetekben napvilágot lát.

A Kör Hollandiában havonta rendez tudományos vagy irodalmi elôadásokat a Vianeni Magyar Házban vagy Amszterdamban.

A Tanulmányi Napok Szervezôbizottságának elnöke: Tánczos Ottó.

Hága, 2001. szeptember 13.

A HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR Vezetôsége

Tóth Miklós, elnök, Csanády Ágnes, titkár, Marosvölgyi Katalin, pénztáros.


 

Vissza a Hollandiai Magyar Szövetség honlapra