HOLLANDIAI  MAGYAR  SZÖVETSÉG
P.O. Box 178, 3500 AD Utrecht, Hollandia
E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com


 
HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 

43. TANULMÁNYI NAPOK 

SAJTÓNYILATKOZAT


Oegstgeest, 2002. szeptember 5.

 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 2002. augusztus 29. és szeptember 1. között Elspeet-ben, Hollandiában tartotta meg hagyományos évi Tanulmányi Napjait, ez évben - 1959 óta sorrendben - a 43-at. A Tanulmányi Napok témája ‘Európa’ volt, a következô címmel:

HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KÖZÉP-) EURÓPÁBAN?

Európa kaleidoszkópikus egész. Egységre törekszik, de ellentétekkel teljes. Közép-Európában különösen is világos ez. Ismernünk kell egymást és el kell fogadnunk egymást. Ez Európa leckéje mindenki számára napjainkban. Az elhangzott elôadásokban és az azokat követô eszmecserékben ezen alapgondolatnak szentelt figyelmet a 15 országból összegyűlt közel 100 résztvevô.

A Tanulmányi Napok keretében Kibédi Varga Áron elôadása alapján a Kör ‘Magyar Irodalmi Figyelô’ irodalmi díját
Mózes Attilá-nak (Kolozsvár) ítélte oda. A díjról diploma és emlékérem tanúskodik.

A ‘Mikes International’ (http://www.federatio.org/mikes_int.html - email: mikes_int@federatio.org) szerkesztôi és kiadói tevékenységekrôl Farkas Flórián számolt be. Tavaly, 2001. szeptember 8-án, a Kör 50 éves fennállása alkalmából indult meg ez a munka a ‘Mikes International’ alapítvány keretében. Ennek egyik tevékenysége az ezen név alatt három havonként megjelenô elektronikus folyóirat (http://www.federatio.org/mikes_per.html) szerkesztése és kiadása, amelyben - a Hollandiai Mikes Kelemen Kör szellemében - irodalmi, történelmi, filozófiai, közgazdasági, stb. cikkek jelennek meg. Két alapnyelve van: magyar és angol. Más nyelvű cikkeket is közöl magyar és angol nyelvű összefoglalással. Olvasóközönsége az egész világon jelen van, Ausztráliában éppenúgy mint Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Európa minden országában s azon belül természetesen különösképpen a Kárpát-medencében. Ez év augusztusában beindult ugyanezen széleskörű olvasóközönség számára az elektronikus könyvkiadás is ‘Bibliotheca Mikes International’ név alatt (http://www.federatio.org/mikes_bibl.html). Eddig négy kötet került kiadásra: Málnási Bartók György filozófiatörténete két kötetben és szintén az ô tollából ‘A filozófia lényege’, továbbá Farkas Flóriántól ‘Creating the Balance between Central Management and Local Autonomy in a Global IT Services Company’.

A ‘Mikes International’ kiadványai az említett címeken olvashatók és letölthetôk. A ‘Mikes International’ együttműködik a budapesti Országos Széchényi Könyvtárral, amelynek adatbázisából kiadványai szintén letölthetôk.

* * *

Elôadások: A Tanulmányi Napokon a következô elôadások hangzottak el (idôrendi sorrendben): Tóth Miklós (Hága): ‘Európa szép királylány’ (a Tanulmányi Napok témájának bevezetése); Csorba László (Róma): ‘Kossuth a közép-európai népek jövôjérôl’; Bányai János, Gömöri György, Kibédi Varga Áron és Neubauer János eszmecseréje a jelenlegi magyar irodalom kérdéseirôl (Kerekasztal); Gömöri György (Cambridge): ‘Az angolok és a lengyelek magyarságképe a XVI. századtól napjainkig’; Németh Pál (Budapest): ‘Európa türelmessége és az iszlám térhódítása Európában’; Salha Falah (Budapest): ‘Az iszlám tényezô Magyarországon’; Schöpflin György (London): ‘Kis országok a nagy Európában’; Neubauer János (Amszterdam): ‘A szigetvári kirohanás németül, horvátul és zenében’; Bányai János (Újvidék): ‘A kisebbségi kultúrák törésvonalai’; Csetri Elek (Kolozsvár): ‘Magyarság-kép a románoknál’; Farkas Flórián (Hága): ‘Az elmaradt Marshall-segély árnyékában’; Nagy Péter (Brüsszel): ‘Az Európai Unió kibôvítése: folyamatok, utolsó lépések és kilátások’; Farkas Flórián (Hága): ‘Beszámoló a »Mikes International« elsô évérôl’; Kibédi Varga Áron (Amszterdam): ‘Magyar Irodalmi Figyelô’, a Hollandiai Mikes Kelemen Kör irodalmi díja; Herczegh Géza (Hága): ‘1956-ról fél évszázad távlatából’.

Az Irodalmi Est-en Budavári Gábor, Gömöri György, Kibédi Varga Áron és Németh Pál olvasott fel műveibôl.

A Tanulmányi Napok-at Tóth Miklós, elnök nyitotta meg és zárta be.

* * *

A Hollandiai Mikes Kelemen Kört Hollandiában tanuló magyar egyetemi hallgatók alapították 1951-ben Utrechtben. A Kör évenkénti Tanulmányi Napjait 1959 óta rendezi meg. Ezeken a magyar szellemi élet számos jeles képviselôje részvételével egy-egy a magyarságot (is) érintô kérdésrôl cserélnek eszmét a sok országból összegyűlt jelenlevôk.

A Kör Hollandiában havonta rendez tudományos és irodalmi elôadásokat, rendszerint  a vianeni Magyar Otthonban.

A Körben megalakulása óta – az évközi összejöveteleken és a Tanulmányi Napokon – több mint 1000 elôadás hangzott el a legkülönbözôbb témákról.

A Kör eddig 15 könyvet adott ki, jórészt az elhangzott elôadások anyagából.

 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör vezetôsége


 

Vissza a Hollandiai Magyar Szövetség honlapra