Hollandiai Mikes Kelemen Kör

Association for Hungarian Art, Literature and Science in the Netherlands

Cornelis Dopperlaan 4, 2343 MG Oegstgeest, Holland

Tel: +31-(0)70-3587248 / Fax: +(0)70-3584983

Homepage / Honlap: http://www.federatio.org/mikes.html 

E-mail: mikes_hollandia@yahoo.com 
44. TANULMÁNYI NAPOK 

SAJTÓNYILATKOZAT


Oegstgeest, 2003. szeptember 17.

 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 2003. szeptember 11-14 között Elspeet-ben, Hollandiában tartotta meg hagyományos évi Tanulmányi Napjait, ez évben - 1959 óta sorrendben - a 44-et. A Tanulmányi Napok összefoglaló címe volt:

ÚJ ATLANTISZ

 - Jelenünk és jövônk kultúrvilágaink távlataiban -

 A cím Bacon angol filozófus (1561-1626) könyvére utal, amelyben az író a tudomány vezetésével új utakat keresett az emberiség számára.

A nagysikerű konferencia keretében a Kör Ladik Katalin (Budapest)  laudatioja alapján a ‘Magyar Irodalmi Figyelô’ díjat Danyi Magdolná-nak (Szabadka) ítélte oda. A díjról diploma és emlékérem tanúskodik.

Az Európa 9 országából összegyűlt közel 100 résztvevô meghallgatta és megvitatta a következô elôadásokat (idôrendi sorrendben): Farkas Flórián (IBM-konzultáns, elnök, Hága): A Tanulmányi Napok témájának bevezetése; Tóth Miklós (jogász, theológus, biztosító, Hága): A vallás(ok) jövendôje; Mariska Zoltán (egyetemi docens, Miskolc): A demokrácia és a demokratikus gondolkodás filozófiai perspektívái; Bosko Krstic (író, újságíró, Szabadka): Város: mindig emberek - Állam: mindenkori hatalom (Egy használhatatlan használati utasítás a másokkal való együttélésben); Fraunholcz Norbert (egyetemi docens, Delft/Zoetermeer): Sivatag a Tisza mentén; Mándy Pál (egyetemi tanár, Louvain): Milyen értékrend felé halad az ökonómia a XXI-ik században?; Pomogáts Béla (az Illyés Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Budapest): Nyelvünk és irodalmunk - Európában; Vancsó Gyula (egyetemi tanár, a singapore-i kormány tudományos tanácsadója, Enschede/Hengelo): A singaporei modell: tudomány-technika és virágzó gazdaság egy légkondicionált, "különutas" társadalomban; Segesváry Viktor (az ENSZ Fejlesztési Programjának fôtanácsadója afrikai és ázsiai országokban, Lugano): Civilizáció vagy civilizációk - a civilizációk dialógusa; a késôi modernitás korának alapvetô problémája; Farkas Flórián: Beszámoló a 'Mikes International' második évérôl; Kibédi Varga Áron (egyetemi tanár, a Holland Királyi Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Amszterdam): A művészet halála és jövôje.

A Színházi Est-en Ladik Katalin bemutatta 'Fűketrec' című saját költésű egyszemélyes színdarabját.

A kötetlen beszélgetés keretében a következô vendégek mutatták be az általuk képviselt szervezetet: Pomogáts Béla (az Illyés Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Budapest), Újváry Gábor (a Balassi Bálint Intézet fôigazgatója, Budapest), Tarnóczy Mariann (a Magyar Tudományos Akadémia "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Bizottsága titkára, programfelelôs, Budapest), Szűcs István (a Partiumi Keresztény Egyetem egyetemi kancellárja, Nagyvárad), Szenkovics Dezsô (az Agnus Rádió ügyvezetô igazgatója, Kolozsvár), Hushegyi Gábor (a Comenius Egyetem docense, Pozsony), Igaz Andrea és Bodoni Enikô (a Müncheni Magyar Református gyülekezet küldöttei, egyetemi hallgatók, München), Kovács László Béla (egyetemi tanár, a Koppenhágai Hamvas Béla Klub elnöke, Koppenhága), amelyet követôen Kovács László Béla 'Látókör' címmel megbeszélést vezetett.

A hagyományos Irodalmi Est-en Farkas Flórián, Ladik Katalin, Pomogáts Béla, Budavári Gábor, Tóth Miklós és Kibédi Varga Áron olvasott fel saját vagy más műveibôl. Völgyessi Szomor Fanni saját költésű dalait adta elô.

A Tanulmányi Napok-at Farkas Flórián, elnök nyitotta meg és zárta be.

* * *

A 2001. szeptember 8-án létrehozott ‘Mikes International’ (http://www.federatio.org/mikes_int.html - email: mikes_int@federatio.org) második évének szerkesztôi és kiadói tevékenységérôl Farkas Flórián számolt be. Bemutatásra került az elektronikus negyedévi folyóirat (http://www.federatio.org/mikes_per.html) elmúlt évi anyaga, illetve az elektronikus könyvkiadás  (http://www.federatio.org/mikes_bibl.html) keretében kiadott könyvek háttere, tartalma. Az elmúlt egy év alatt kiadott kilenc könyv a következô (idôrendi sorrendben):  Németh Pál: A keresztyén gondolkodás kezdetei - The Beginnings of Christian Thinking (magyar-angol); Bartók György: Böhm Károly; Kemenes Géfin László (szerk.): Nyugati Magyar Költôk Antológiája, 1980; Abú-Hámid Mohammed Al-Ghazálij: A tévelygésbôl kivezetô út; Jahjá Ibn Saraf Ad-Dín An-Nawawíj: Negyven hagyomány; Herczegh Géza: Európa közepén és Európa peremén - Magyarország nemzetközi kapcsolatainak története 896-1945; Kibédi Varga Sándor: A magyarságismeret alapfogalmai - The Hungarians - Les Hongrois - Das Wesen des Ungartums - La esencia del pueblo húngaro (magyar-angol-francia-német-spanyol); Bosko Krstic: Kastel Beringer - A Behringer kastély (szerb-magyar). Kiemelkedôen fontos szerepet játszik a legutóbbi könyv, Böhm Károlynak 'Az Ember és Világa' című hatkötetes, sokak számára sajnos ismeretlen műve elsô kötetének 1883-ban, 120 évvel ezelôtt megjelent elsô része: 'Dialektika vagy alapphilosophia', melyet e konferenciára adtunk ki.  Ez a könyv az elsô önálló magyar filozófiai iskola, a Kolozsvári Filozófiai Iskola alapköve, amely nyitott, további sokirányú eszmélkedésre és kutatásra indító gondolatrendszer alapját képezi. Ez ilymódon a harmadik évezred kihívásokkal és lehetôségekkel teli világában számunkra az 'Új Atlantisz' felé vezetô iránytű. Egy nép önismerete és önértéktudata keretében a saját filozófiai tradíció - éppenúgy mint a saját irodalom, tudomány, művészet - kristályosodási pontként és ösztönzô erôforrásként nagy szerepet játszik. A jövôben tervezzük mind e mű hat kötetének, mind pedig a Kolozsvári Iskola prominens képviselôi fô műveinek a kiadását. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy figyelmünket kizárólag erre összpontosítanánk. Palettánk sokkal szélesebb, amint eddigi kiadványainkból is kitűnik. - Örömünkre szolgál, hogy a rendelkezésünkre álló adatok szerint a Mikes International kiadványai (folyóirat és könyvek) nagy olvasottságnak örvendenek az egész világon.

Bosko Krstic meghívása és regényének kétnyelvű kiadása jelzi azt az utat is, amelyen a Hollandiai Mikes Kelemen Kör jár a más kultúrvilágokkal, nem utolsósorban a Magyarországot körülvevô országok többségi kultúrájával való kapcsolatteremtés területén is, - természetesen a kisebbségi elemek figyelembe vételével. Erre érzésünk szerint Hollandia és a Hollandiai  Mikes Kelemen Kör mind földrajzi helye, mind szférája miatt alkalmas. - Ez a gondolat a Tanulmányi Napjaink programjában a múltban is ismételten kifejezésre jutott.

Szintén fontosnak tartjuk a területileg a Kárpát-medencében és az egész világon szétszóródott s tartalmilag sokrétű magyar kultúrvilág különbözô részeivel való (politikamentes) kapcsolat és együttműködés elmélyítését a 'magyar szellemi haza' gondolata keretében. A jelenlevôk a Tanulmányi Napok során különös figyelmet szenteltek a 'több-kultúrájú' élethelyzetben élô magyarok közötti kulturális összjáték jelentôségének.

A ‘Mikes International’ kiadványai az említett címeken olvashatók és letölthetôk. A ‘Mikes International’ együttműködik a budapesti Országos Széchényi Könyvtárral, amelynek adatbázisából kiadványai szintén letölthetôk. (http://mek.oszk.hu)

* * *

A Hollandiai Mikes Kelemen Kört Hollandiában tanuló magyar egyetemi hallgatók alapították 1951-ben Utrechtben. A Kör évenkénti Tanulmányi Napjait 1959 óta rendezi meg. Ezeken a magyar szellemi élet számos jeles képviselôje részvételével egy-egy a magyarságot (is) érintô kérdésrôl folytatnak eszmecserét a sok országból összegyűlt jelenlevôk. A Kör Hollandiában havonta rendez tudományos és irodalmi elôadásokat, rendszerint  a vianeni Magyar Otthonban. A Körben megalakulása óta – az évközi összejöveteleken és a Tanulmányi Napokon – több mint 1200 elôadás hangzott el a legkülönbözôbb témákról. A Kör eddig 15 könyvet adott ki, jórészt az elhangzott elôadások anyagából.

 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör vezetôsége


_______________

 A sajtónyilatkozat itt tölthetô le PDF-formátumban: TN2003_PR.pdf

Vissza a Hollandiai Magyar Szövetség honlapra