Hollandiai Mikes Kelemen Kör
-
Magyar Ifjúsági Munkaközösség

E-mail: mikes_hollandia@yahoo.com


Mi a Mikes?

Adatszerűen

A Hollandiai Mikes Kelemen Kört 1951-ben alapítottuk. Célunk a magyar műveltség ápolása és megismertetése Hollandiában és azon kívül. Körünknek jelenleg mintegy 200 aktív és 300 pártoló tagja van, működését alapszabály határozza meg. A holland törvények értelmében egyesületként működünk. A vezetôséget évente közgyűlési szavazással választjuk. A Mikes évközi munkája elôadások (10 alkalommal) és egyéb kulturális tevékenységek megszervezésébôl áll, 1959-tôl pedig évente egyszer (szeptemberben) Tanulmányi Napokat rendezünk. Ezek anyagát idônként könyv alakban is publikáljuk. 1982-ben Magyar Irodalmi Figyelô elnevezéssel díjat alapítottunk. A Mikes működésének költségeit tagdíjakból és egyéb adományokból fedezzük. A Kör tagja a Hollandiai Magyar Szövetségnek.

Ami a szemléletet illeti

A Mikes független szellemi fórum. Nem kötelezzük el magunkat egyetlen világnézet, társadalmi csoport vagy politikai párt mellett sem. Kizárja ezt mind az elfogulatlan szellemi tájékozódás igénye, mind pedig a Mikes tagságának összetétele. Magyar kulturális egyesület egy olyan kis országban mint Hollandia nem működhetne sikerrel, ha különbséget tenne a Magyarországról, Erdélybôl, Felvidékrôl, Délvidékrôl, Kárpátaljáról vagy a világ bármely tájáról származó protestáns, katolikus, zsidó, felekezeten kívüli, "budapesti" vagy "vidéki", stb. eredetű tagjai között.

Ellenkezôleg. A Mikes erejét éppen ez a sokszínűség biztosítja. Majd ötven éve tartó töretlen működésünket igazolja, hogy a Kör képes volt 1956. elôtt is - akkor még egyetemi hallgatókból álló, mind holland mind magyar viszonylatban útjukat keresô tagjaiból - közösséget alkotni, 1956. után pedig kibôvíteni tagságát s a szárszói konferenciák mintájára többek között Cs. Szabó Lászlóval, Szabó Zoltánnal, Veress Sándorral, Kerényi Károllyal és másokkal együttműködve megrendezni a Tanulmányi Napokat a Nyugat-Európában szétszórt magyar értelmiség számára. A 60-as években bekapcsolódtak munkánkba a kisebbségben élô magyar értelmiségiek. A 70-es évektôl kezdve résztvevôink köre kibôvült sok magyarországi elôadóval is. 1989. után Körünk a helyzetbôl adódóan az egész egyetemes magyarság képviselôibôl tud - korlátozás nélkül - elôadókat meghívni.

Témaválasztását tekintve a Mikes Tanulmányi Napjain foglalkozik társadalmi, gazdasági, természettudományi és filozófiai kérdésekkel. Különleges szempontként veti fel a tudományt, az irodalmat és a művészeteket irányító eszmék vizsgálatát.

Változás és állandóság

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör a továbbiakban is a külföldi magyarság diaszpórájába ágyazva kívánja szolgálni a magyar művelôdés szellemét. Folytatja évközi munkáját és a Tanulmányi Napok szervezését. Szándékát igazolja a hallgatóság maradandó érdeklôdése, a már meglevô hollandiai társadalmi és kulturális kapcsolatok hatása, továbbá az a tény, hogy a második (harmadik) generáció egy része önként vállalja a magyarsághoz való tartozás tudatát.

Nyitottság

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör nyitott szervezet. Az évközi elôadásokon és a Tanulmányi Napokon (elôzetes jelentkezés, valamint részvételi díj mellett) bárki részt vehet. Meghívót természetesen csak azoknak tudunk küldeni, akik címlistánkon szerepelnek. Amennyiben ezt valaki igényli, ill. tagjaink sorába akar lépni, kérjük jelentkezzék a fejlécen megadott címen, telefonon, faxon vagy email-en. Az évi tagsági díj 50 euro, diákoknak 15 euro.

A Kör kiadványai

Magyar Irodalmi Figyelô díjat kaptak

Esterházy Péter, Nádas Péter, Hajnóczy Péter, Rába György, Tolnai Ottó, Kodolányi Gyula, Kabdebó Lóránt, Fábián László, Földényi F. László, Csalog Zsolt, Krasznahorkai László, Petri György, Cselényi László, Pusztai János, Radnóti Sándor, Márton László, Tandori Dezsô, Kukorelly Endre, Illyés Kinga, Sebestyén Mihály, Parti Nagy Lajos, Makkai Ádám, Rakovszky Zsuzsa, Karátson Endre, Tôzsér Árpád, Ladik Katalin, Szepesi Attila, Mózes Attila, Danyi Magdolna, Kemenes Géfin László, András Sándor, Podmaniczky Szilárd, Sulyok Vince, Bánki Éva.

A Magyar Irodalmi Figyelô díjat odaítélték

Sipos Gyula, Czigány Lóránt, Kibédi Varga Áron, Cs. Szabó László, Karátson Endre, Határ Gyôzô, Siklós István, Balassa Péter, Sárközi Mátyás, Nagy Pál, Csordás Gábor, Lászlóffy Aladár, Thomka Beáta, Gömöri György, Kemenes Géfin László, Grendel Lajos, Papp Tibor, Ladik Katalin, Ferdinandy György, Arday Géza.
 

Vissza a Hollandiai Mikes Kelemen Kör honlapra